Aktualności / Wydarzenia

2022-11-28 09:00:09

KONKURS ŚWIĄTECZNYZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO


DO UDZIAŁU W KONKURSIE ŚWIĄTECZNYM


DOKONUJ ZAKUPÓW NA KARTĘ KLIENTA
W DNIACH 01 - 31.12.2022NAGRODY ZDOBĘDĄ 3 OSOBY O NAJWYŻSZEJ WARTOŚCI ZAKUPÓW

DO WYGRANIA:

SOKOWIRÓWKA BOSCH
EKSPRES DO KAWY ELEKTROLUX
PAROWNICA DO UBRAŃ MPM

                                             

REGULAMIN KONKURSU TUTAJ

Regulamin „KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO”

w sklepach „Społem” Zamość

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Konkurs świąteczny”, zwany dalej konkursem, obejmuje wszystkie 21 placówki handlowe
  na terenie woj. lubelskiego położone w Zamościu, Żdanowie i Tomaszowie Lubelskim należące
  do
  „Społem” PSS „Robotnik” w Zamościu. Lista sklepów wraz z czasem pracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Organizatorem konkursu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik” w Zamościu, z siedzibą przy ul. Peowiaków 92, NIP 922-000-61-79, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000102205.

 3. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 01 grudnia 2022 roku do dnia 02 lutego 2023 roku. Okres trwania konkursu obejmuje również czas na postępowanie reklamacyjne. Zakupy towarów przez klientów uprawniające do udziału w konkursie rozpoczynają się w dniu 01 grudnia 2022 roku od godziny otwarcia poszczególnych sklepów, a kończą się w dniu 31 grudnia 2022 roku z chwilą zakończenia pracy sklepów.

 4. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - osoby biorące udział w konkursie są uczestnikami programu lojalnościowego
  „Społem znaczy razem” i podały swoje dane osobowe przystępując do tego programu.

 5. Organizator konkursu działając na podstawie §6, pkt.6 „Regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” przyznaje nagrody dodatkowe na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 6. Regulamin konkursu jest dostępny w sklepach, siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.spolem-zamosc.pl

 

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

 

 1. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych.

 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora zatrudnieni na podstawie umów o pracę oraz na podstawie umów cywilno - prawnych a także członkowie rodzin pracowników (tj. małżonkowie).

 3. Do wzięcia udziału w konkursie uprawnione są osoby, które spełnią następujące warunki:

a/ są uczestnikami programu „Społem znaczy razem” i posiadają Karty Klienta wydane
w ramach programu,

b/ dokonają zakupu towarów w dowolnym sklepie organizatora i uzyskają najwyższą wartość zakupu ustaloną jako suma wartości zakupów w terminie określonym w pkt 3,

 1. Każdy uczestnik konkursu może wielokrotnie dokonywać zakupu towarów. Najwyższa wartość zakupu ustalana będzie indywidualnie dla każdego uczestnika konkursu jako suma wszystkich zakupów przy użyciu Karty Klienta „Społem znaczy razem” w okresie trwania konkursu.

 2. Przystąpienie do konkursu nie wymaga dodatkowego zgłoszenia uczestnika programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”.

 3. Zasady przeprowadzenia konkursu określa niniejszy regulamin. Wszelkie materiały reklamowe mają charakter informacyjny.

 

NAGRODY:

 

 1. Łączna ilość nagród w konkursie wynosi 3 (słownie: trzy):

 

 • Sokowirówka Bosch MES25AO

 • Ekspres Elektrolux EKF3700 (INOX)

 • Parownica do ubrań (Steamer) MPM MZP-02 + woda zapachowa VOGELL 1l

 

 1. Wartość puli nagród wynosi: 619,97 (słownie złotych: sześćset dziewięćdziesiąt osiem 99/100).

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 

 1. Każda osoba biorąca udział w konkursie może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 09 stycznia 2023 roku o godz. 12:00.

 3. Wyniki najwyższego zakupu będą ustalane jako suma zakupów danego klienta w okresie trwania konkursu. Zostanie wyłonionych 3 klientów o najwyższej wartości zakupu w kolejności malejącej od najwyższej wartości do najniższej .

 4. Osoby nagrodzone w konkursie będą poinformowane telefonicznie w dniu rozstrzygnięcia konkursu, a w przypadku braku możliwości połączenia zostaną powiadomione listownie, w takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

 5. Uczestnicy konkursu będą mogli odebrać nagrody w dniu 09 stycznia 2023 roku od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 w terminie do 19 stycznia 2023 roku w siedzibie organizatora w Zamościu.

 6. Termin odbioru nagród wynosi 7 dni od daty powiadomienia, po upływie tego terminu nagrody nie będą wydane.

 7. Nieodebranie nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.

 8. Warunkiem wydania nagrody jest okazanie dokumentu tożsamości i Karty Klienta „Społem znaczy razem”.

 9. Wydanie nagrody będzie potwierdzone przez osobę odbierającą na protokole przekazania nagrody, który pozostaje w siedzibie organizatora.

 10. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 11. Zwycięzcom konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez uczestnika nagrody, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą.

 

REKLAMACJE:

 

 1. Reklamacje uczestników dotyczące KONKURSU będą przyjmowane w formie pisemnej
  w siedzibie Organizatora przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu w terminie do
  26 stycznia 2023 roku, a rozpatrzone zostaną w terminie 7 dni od daty otrzymania. Decyduje data stempla pocztowego.

 2. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. Roszczenia związane z udziałem w konkursie przedawniają się z upływem 6 m-cy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 2. Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszego konkursu.

 3. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Czas trwania konkursu może zostać zmieniony decyzją Organizatora.

 

Polityka prywatności,   liczba odwiedzin:
© 2023 Net Partners