Historia

Szanowni Państwo!


Pionierzy zamojskiej Spółdzielni Spożywców - stojący od lewej: Ryszard Ostrowski, Piotr Bielecki, Franciszek Kazanecki oraz siedzący Stanisław Służewski.


 

 Zalążki Spółdzielni powstały jesienią 1918 roku, a ich podłożem było zubożenie społeczeństwa w wyniku pierwszej wojny światowej i przez ponad 120 letnią niewolę. W Zamościu działało wówczas Okręgowe Stowarzyszenie Spożywców, ale w poczet swoich członków nie przyjmowało robotników.
W 1919 roku powstaje Robotnicze Stowarzyszenie Spożywców "Robotnik" , które zostaje oficjalnie zarejestrowane.
W 1920 roku zostaje zmieniona nazwa na Zamojskie Stowarzyszenie Spożywców "Robotnik" w Zamościu. Statut Stowarzyszenia został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i podpisany własnoręcznie przez ówczesnego ministra Stanisława Wojciechowskiego, późniejszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, znanego pioniera spółdzielczości.
Efektem wejścia w życie sejmowej ustawy o spółdzielniach w 1920 roku jest kolejna zmiana nazwy w 1923r na Robotniczą Spółdzielnię Spożywców "Robotnik" w Zamościu.
Pierwszą działalnością jaką prowadziła Spółdzielnia była działalność handlowa.
Pierwszy sklep został zorganizowany w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej z uwagi na trudności z pozyskaniem pomieszczenia. Drugi sklep funkcjonował w lokalu darowanym Spółdzielni przez Józefa Stasiewicza przy ul. Bazyliańskiej.
W 1921 roku Spółdzielnia posiadała 3 sklepy i 3 stragany z pieczywem.
Liczba członków wynosiła wówczas 2300. W tymże roku zlikwidowano przydziałowe kartki na zakupy w sklepach Spółdzielni, co spowodowało osłabienie zainteresowania członków swoimi sklepami i w efekcie spadek ich liczby do 1770.
W 1924 roku spółdzielnia rozpoczęła działalność produkcyjną, kiedy to uruchomiono pierwszą ręczną piekarnię w budynku dzierżawionym.
W 1928 roku uruchomiono pierwszą w Zamościu piekarnię mechaniczną w budynku przy ul. Sienkiewicza, była to również pierwsza własna piekarnia Spółdzielni.W okresie ustabilizowanej działalności Spółdzielni wybuchła druga wojna światowa. Rozpoczął się nowy etap w historii. Spółdzielnia przetrwała wojnę, ale poniosła ogromne straty finansowe , kadrowe, lokalowe i ideowe. W pierwszych latach po wojnie Spółdzielnia rozwijała się pomyślnie.
W 1948 roku w ramach koncentracji ruchu spółdzielczego rozpoczął się etap likwidacji wielu spółdzielni, również w Zamościu i powstawanie nowych, połączonych branżowo. 29 maja 1949 roku następuje połączenie Spółdzielni "Robotnik", Spółdzielni Kolejarzy i Spółdzielni Nauczycielskiej w jedną Spółdzielnię o nazwie Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Robotnik" w Zamościu, która to nazwa przetrwała do dnia dzisiejszego.
W latach 1950-1956 miały miejsce ciągłe reorganizacje w handlu. Spowodowane to było organizacją Miejskiego Handlu Detalicznego, na rzecz którego Spółdzielnia przekazała wiele placówek.
Społemowski hurt został przejęty przez Państwową Centralę Handlową.
Po 1956 roku zaczęliśmy odzyskiwać stracone pozycje i dynamiczniej się rozwijać .
Rok 1966 przynosi ponowną reorganizację spółdzielczości spożywców. Następuje koncentracja Spółdzielni w Wojewódzkie Spółdzielnie Spożywców, a dotychczasowe Powszechne Spółdzielnie stają się ich Oddziałami. PSS "Robotnik" w Zamościu przystępuje do WSS w Lublinie jako jej Oddział w Zamościu. Ważnym wydarzeniem był rok 1968, kiedy to zakończono budowę Spółdzielczego Domu Handlowego.
W 1973 roku kończono budowę ciastkarni przy ul. Kilińskiego. W 1975roku następuje nowy podział administracyjny kraju, co pociąga za sobą kolejne zmiany w "Społem". Powstaje 49 województw, w tym również w Zamościu, co powoduje, że w Zamościu powstaje Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców, a PSS "Robotnik" staje się Oddziałem WSS w Zamościu.
Rok 1976 przynosi kolejną reorganizację handlu w Polsce, która bardzo dotknęła handel spółdzielczy, bowiem uczyniono spółdzielczość odpowiedzialną za zaopatrzenie w artykuły spożywcze, zabraniając handlu artykułami przemysłowymi.
Lata 80-te wypełnione zmianami reformy gospodarczej w kraju, przynoszą również zmiany w spółdzielczości. W 1982 roku wchodzi w życie nowa ustawa o spółdzielczości "Prawo spółdzielcze", dając spółdzielniom samodzielność, samorządność i samofinansowanie.
Przestają istnieć WSS-y, a w ich miejsce powstają Wojewódzkie Związki Spółdzielni Spożywców lub Oddziały Wojewódzkie Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców w Warszawie.
01.01.1983r na bazie Oddziału WSS w Zamościu powstaje Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Robotnik" w Zamościu, zrzeszona w Oddziale Wojewódzkim CZSS w Zamościu. Rozpoczyna się korzystny okres dla jej rozwoju gospodarczego.
W 1987 roku następuje kolejna reorganizacja spółdzielczości spożywców likwidująca Oddziały Wojewódzkie CZSS i Wojewódzkie Związki jako ogniwa pośrednie, a na ich bazie tworzone są Spółdzielnie Osób Prawnych zrzeszające dobrowolnie PSS-y.
PSS "Robotnik" w Zamościu nie przystępuje do nowotworzonej Spółdzielni Osób Prawnych, lecz zostaje jedynie członkiem CZSS w Warszawie i jako jedna z nielicznych w kraju umacnia swoją samodzielność.
W drugiej połowie dekady lat 80 - tych oraz na początku lat 90 - tych występował okres intensywnego rozwoju gospodarczego PSS "Robotnik" w Zamościu. Spółdzielnia powiększyła swój majątek dokonując sukcesywnie wykupu pawilonów handlowych z piekarniami od Spółdzielni Mieszkaniowych oraz zakupu innych lokali i obiektów, w tym również dużej części majątku sklepy, magazyny i biurowce od Spółdzielni Pracy ( byłej WSS w Zamościu).
Jednak w okresie transformacji gospodarczej w kraju, tj. po 1990 roku "Robotnik" w Zamościu, podobnie jak inne PSS-y, straciła wiele placówek handlowych, prowadzonych w lokalach dzierżawionych. Ponadto Spółdzielnia zlikwidowała działalność gastronomiczną przekazując zakłady gastronomiczne w dzierżawę pracującym tam osobom lub likwidując je całkowicie.
Z tej przyczyny ponad 150 osób straciło pracę w Spółdzielni, około 30 osób przekwalifikowało się do pracy w detalu.
W tamtym okresie w Spółdzielni zlikwidowano także Wytwórnię Wód Gazowanych, piekarnię nr 2 i 3, zakłady usługowe ( krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne), Ośrodek Praktyczna Pani.
W 1991 roku zatrudnienie w Spółdzielni wynosiło 1589 osób z czego:
- 381 osób pracowało w detalu,
- 220 osób w gastronomii,
- 258 osób przebywało na urlopach  wychowawczych,
- 320 osób pracowało w produkcji i administracji,
- 410 było pracowników młodocianych.
Po tych wszystkich zmianach organizacyjnych i likwidacjach niektórych działalności w Spółdzielni zatrudnienie uległo bardzo znacznemu zmniejszeniu i wynosiło 597 osób ­stan na koniec 1994 roku.
Podstawową działalnością Spółdzielni pozostał handel i produkcja piekarsko-ciastkarska, pozostała rownież działalność pomocnicza którą tworzyły własna grupa remontowo-budowlana i własny transport.
W tak zorganizowanej Spółdzielni przyjęto kierunek inwestowania we własne obiekty 
w ich modernizację, rozbudowę i dostosowanie do potrzeb nowoczesnego handlu. 
Duże kwoty wydatkowane na inwestycje finansowo mocno obciążały Spółdzielnię i miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się niskiego poziomu płacy pracowników.

     W końcówce lat dziewięćdziesiątych na rynku zamojskim lokalizowały swoje sklepy zachodnie sieci handlowe. Każdego roku przybywały nowe wielkopowierzchniowe markety , które stanowiły dla Spółdzielni bardzo niebezpieczną konkurencję.

Pod koniec 2003r Spółdzielnia znajdowała się w trudnej sytuacji ekonomicznej która wynikała z bardzo wielu przyczyn. Do najważniejszych należały:
1/ następował systematyczny spadek wielkości produkcji piekarskiej,
2/ utrzymywała się spadkowa tendencja sprzedaży detalicznej,
3/ Spółdzielnia była  obciążona finansowo wysokim kredytem w rachunku bieżącym w związku z zakupem w 2001r przy ul. Polnej w Zamościu lokalu handlowego,

Rok 2004 był bardzo owocny w ważne wydarzenia w Spółdzielni:
- w lutym nastąpiły zmiany personalne na stanowisku Prezesa Zarządu,
- nową kadencję rozpoczynały organy samorządowe Spółdzielni , w tym Rada Nadzorcza,
- działalność Spółdzielni była kontrolowana przez różne instytucje w tym na wniosek Zarządu przeprowadzono pełną lustrację Spółdzielni,
- konieczne były  zmiany kadrowe głównie na stanowiskach kierowniczych,
-pilnych decyzji wymagały rozpoczęte inwestycje z których najważniejsza dotyczyła kontynuacji budowy budynku mieszkalno-handlowego przy ul. Polnej zakupionego w styczniu 2004r w stanie surowym na poziomie niedokończonej drugiej kondygnacji.

Poraz pierwszy w historii Spółdzielni Zgromadzenie Przedstawicieli obradujące w 2004r zmieniając statut poszerzyło jej działalność o budowę i sprzedaż mieszkań i garaży.
Budowa obiektu mieszkalno-handlowo-usługowego przy ul. Polnej była nie tylko nowym wydarzeniem w historii Spółdzielni ale przede wszystkim była trudną inwestycją  ,realizowaną w całości z kredytu bankowego. Mimo wielu problemów  budowę zrealizowano w ciągu 8 miesięcy 2004r .
W latach 2005-2009 sytuacja ekonomiczna Spółdzielni uległa znacznej poprawie. Wystąpiło szereg pozytywnych zmian do których głównie należą:
1/ zatrzymanie niekorzystnego i niebezpiecznego dla Spółdzielni zjawiska spadku sprzedaży detalicznej i produkcji piekarskiej, a następnie ich systematyczny wzrost ,
2/ odbudowanie i umocnienie pozycji Spółdzielni na rynku zamojskim, stworzenie firmy przyjaznej klientom i pracownikom,
Były to również lata intensywnego rozwoju i zwiększania majątku Spółdzielni:
1/ zostały zakupione i uruchomione w 2007r dwa nowe sklepy  tj. sklep nr 6 przy ul. Klonowicza w Zamościu i sklep nr 7 w Tomaszowie Lubelskim a tym samym stworzono dodatkowe miejsca pracy dla 14 osób, (uruchomienie pierwszego sklepu Spółdzielni poza Zamościem w Tomaszowie Lubelskim jest niewątpliwie wydarzeniem historycznym),
2/ budowa w 2007r od podstaw po wyburzeniu starego budynku "Delikatesów",
3/ w 2008r rozbudowa i powiększenie dotychczasowej powierzchni o 100% największego sklepu Lux przy ul. Hrubieszowskiej i dodatkowe miejsca pracy dla 4 osób,
4/ całkowita modernizacja w 2008r Piekarni nr 7 przy ul. Hrubieszowskiej,
5/ w 2009r rozbudowa i powiększenie dotychczasowej powierzchni najlepszego sklepu Spółdzielni przy ul Traugutta
6/ w 2009r modernizacja kompleksu na Karolówce tj. sklepu i piekarni i piekarni przy ul.Sienkiewicza
Spółdzielnia była i jest obecnie solidnym i terminowym płatnikiem wszystkich zobowiązań wobec Skarbu Państwa, ZUS, partnerów gospodarczych, oraz 400 pracowników którym zapewnia dobre i stabilne warunki pracy i płacy.
Z tytułu osiąganych wyników Spółdzielnia otrzymała szereg  wyróżnień i nagród o zasięgu ogólnopolskim. Do najważniejszych należą:
Gazele Biznesu 2007 , 2008 i 2009, Gepardy Biznesu 2007, Solidny Pracodawca Ziemi Lubelskiej 2007,
Złota Kielnia Budowa Roku 2007 w województwie lubelskim za obiekt "Delikatesy", Złota Kielnia 2008 za sklep 25 przy ul.Hrubieszowskiej, Wojewódzki Orzeł Biznesu 2009,
Solidna Firma 2008 i 2009, Prymus 2008 dla Pani Prezes Zarządu.

Rok 2009 był rokiem jubileuszu 90-lecia Spółdzielni. Uroczyste obchody trwały cały rok,  a swoim zasięgiem obejmowały m.in.: jubileuszowy piknik dla Pracowników, wycieczkę dla Działaczy Samorządowych, festyn dla Klientów połaczony z losowaniem nagród jubileuszowej loterii. Zakończenie obchodów wieńczyła uroczysta gala, w której uczestniczyło wielu zacnych gości i oczywiście członkowie Spółdzielni.

Lata 2010-2011 to kolejne bardzo ważne lata w życiu Spółdzielni. W 2010r przeprowadzono remonty i modernizacje kolejnych obiektów Spółdzielni poprawiając ich wygląd , funkcjonalność , wyposażenie a także warunki socjalne załóg. Szerokim zakresem prac modernizacyjnych objęto w 2010r:
-sklep przy ul.Okrzei,
-sklep przy Rynku Nowego Miasta,
- sklep przy ul. Monte Cassino wraz piekarnią znajdującą się w tym samym obiekcie
W 2011r został przeprowadzony remont sklepu przy ul.Kilinskiego, obiekt ocieplono, gruntownie zmodernizowano . W dniu 01.02.2011r został uruchomiony nowowybudowany sklep nr9  przy ul.Ściegiennego w Tomaszowie Lubelskim, który jest drugim sklepem Spółdzielni w tym mieście. Również w grudniu został uruchomiony po rozbudowie zwiększającej powierzchnię sprzedażową prawie dwukrotnie sklep przy ul.Al.Wojska Polskiego.
Za swoją działalnośc i rozwój  w latach 2010-2012 przyznano Spółdzielni szereg prestiżowych nagród i wyróżnień.Główne z nich to:
a/Gazele Biznesu 2010,2011
b/Solidna firma 2010,2011 (Srebrny Certyfikat)
c/Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play za lata 2010,2011,
d/Wojewódzki Orzeł Biznesu 2010,
e/Wojewódzki Lider Biznesu 2011,2012
Lata 2013 , 2014r  to kolejne dobre lata dla Spółdzielni. Mimo stale rozwijającej się konkurencji mamy wielu oddanych klientów którzy robią zakupy w naszych sklepach. W pażdzierniku 2013r  został wprowadzony nowy program lojalnościowy dla klientów w miejsce funkcjonującej przez 20 lat Karty Klienta. Wprowadzono nowe asortymenty wyrobów piekarskich i ciastkarskich, rozpoczęto wprowadzanie do sprzedaży produktów marki własnej Społem. W lipcu 2014r Spółdzielnia zakupiła nowy sklep przy ul. Świętego Piątka . Jest to sklep nr 14, zatrudnieniający 10 osób , w którym poza kierownictwem pracują nowe osoby zatrudnione w Spółdzielni.
W listopadzie 2014r odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 95-lecia Spółdzielni. Wielu pracowników, działaczy spóldzielni otrzymało pamiątkowe dyplomy i wyróżnienia.
W latach 2015, 2016,17 Spółdzielnia w dalszym ciągu umacniała swoją pozycję rynkową mimo coraz większej i silniejszej konkurencji sieci zachodnich
Spółdzielnia w 2013r ,2014,2015r,2016r otrzymała szereg nagród i wyróżnień. Są to m.in.:
a/Przedsiębiorstwo "Fair Play" 2013, 2014 (złota statuetka),2015,2016,17,18
b/Solidna Firma 2013, 2014 (brązowa statuetka ),2015,2016,2017 (Perła Solidności),2018
c/Wojewódzki Lider Smaku Kategoria: wyroby piekarskie
d/Gazele Biznesu 2013, 2014,2015,2016,17
e/Wojewódzki Lider Biznesu 2013, 2014,2015
f/Filar Spółdzielczości
g/nominacja do tytułu Orzeł Agrobiznesu za sukces rynkowy
Jako członkowie Spółdzielni mamy wiele  powodów do dumy o czym świadczą następujące dane:
1/Fakt przetrwania firmy przez  100 lat bez żadnych przerw w jej działalności pomimo różnych zawirowań w kraju,
2/ Spółdzielnia dynamicznie się rozwija i konsekwentnie realizuje stawiane  cele,
3/ Istniejemy jako nowoczesna firma posiadająca duży udział w rynku, przyjazna klientom i pracownikom,
4/Systematycznie wzrasta majątek Spółdzielni,
5/ Tworzymy nowe miejsca pracy i zapewniamy stabilność zatrudnienia naszym pracownikom,
6/ Dbamy o podnoszenie jakości polityki personalnej,
7/ Załoga nasza jest poddawana intensywnym szkoleniom w zakresie obsługi klienta, psychologii sprzedaży, technik sprzedaży i ekspozycji towarowej,
8/Podejmujemy szereg prospołecznych i charytatywnych działań wspierających zarówno indywidualne osoby jak również różne społeczności,
9/Spółdzielnia ma pozycję firmy nowoczesnej i dobrze zarządzanej
25 stycznia 2020r  został uruchomiony nowy sklep Spółdzielni wybudowany od podstaw na działce w Żdanowie  na terenie Gminy Zamość.

Na koniec 2022r. Spółdzielnia zrzesza 311 członków.
 

 
Polityka prywatności,   liczba odwiedzin:
© 2023 Net Partners