O firmie / Członkowie

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi współną działalność gospodarczą (wyciąg ze Statutu § 4).
Członków Spółdzielni przyjmuje Rada Nadzorcza na podstawie złożonej na piśmie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni, ich prawa i obowiązki (wyciąg ze Statutu roz. II)


 
 
§ 8

 
1. Członkami Sółdzielni mogą być:
a/ osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych,
b/ Spółdzielnie Uczniowskie.
2. Członkami Spółdzielni powinni być jej pracownicy.
3. Nie mogą być członkami Spółdzielni osoby:
a/ zajmujące się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności prowadzące we własnym imieniu działalność konkurencyjną lub uczestniczące jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurenycyjną wobec Spółdzielni,
 
b/ skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa popełnione z winy umyślnej i pozbawione praw publicznych,
 
c/ uprzednio wykluczone ze Spółdzielni, a także wykreślene z ich winy,
 
d/ które wypowiedziały członkostwo i ponownie ubiegają się o przyjęcie.
 
 

Przystępujący do Spółdzielni członek obowiązany  jest do wniesienia wpisowego oraz do zadeklarowania i wniesienia co najmniej jednego udziału w terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Spółdzielni.
 
Wpisowe wynosi 10 % udziału.Udział dla osób fizycznych i Spółdzielni Uczniowskich wynosi 1400 zł. W przypadku podniesienia udziału członek Spółdzielni obowiązany jest do jego uzupełnienia w terminie 6 m - cy od daty zarejestrowania w Sądzie stosownych zmian w Statucie. (wyciąg ze Statutu §10).
 
 
Członek Spółdzielni ma prawo m. in.:
a/ uczestniczenia w Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielni oraz zebraniu grupy członkowskiej,
b/ wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni,
c/ otrzymywać informację o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni (wyciąg ze Statutu §11).

Członek ma obowiązek:
1. wpłacić wpisowe i zadaklerowane udziały stosownie do postanowień statutu,
2. przestrzegać przepisów prawa, postanowień statutu, opartych na nich regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,
3. zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia na członka,
4. współpracować ze Spółdzielnią nad poprawą sprawności, jakości , efektywności działania jej placówek,
5. dokonywać w miarę możliwości zakupów i korzystać z usług oferowanych przez placówki Spółdzielni,
6. uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokosci zadaklerowanych udziałów,
7. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych,
8. zachować w tajemnicy informacje, które członek powziął realizując swoje uprawnienia określone w §11, a których ujawnienie mogłoby narazić Spółdzielnię na szkodę (wyciąg ze Statutu §11).

Polityka prywatności,   liczba odwiedzin:
© 2021 Net Partners